Maamõõdutehnik (täiskasvanutele)

Õppekava Maamõõdutehnik
Õppemaht/aeg 60 EKAP/1a
Õppeliik/tüüp 4. tase/ esmaõpe
Eeltingimused maamõõdutehniku õppekavale õppima asumisel peab olema õppijal omandatud vähemalt põhiharidus
Õppekeel eesti
Õppetöö korraldus sessioonõpe
Omandatavad kvalifikatsioonid Maamõõdutehnik, tase 4
VASTUVÕTT Esita avaldus hiljemalt 11.08.24 SIINlink opens on new page

Maamõõdutehnik mõõdab ning kaardistab maatükke, märgib hooneid ja rajatisi ning kontrollib, et need valmiksid projekti järgi.

Isikuomadustest eeldab maamõõdutehniku töö loogilist mõtlemist ja analüüsivõimet, silmamälu, ruumilist kujutlusvõimet. Vajalikud on ka matemaatiline võimekus, keskendumisvõime, hea suhtlemisoskus, täpsus, kohusetunne ja enesedistsipliin. Välitöödeks on soovitatav hea füüsiline vorm ja valmisolek tööks erinevates ilmastikuoludes.

Põhiõpingute moodulid:

  1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  2. Maamõõdutehniku alusteadmised
  3. Mõõdistustööd ja mõõtmisandmete töötlemine
  4. Maamõõdutehniku praktika

Valikõpingute moodulid:

  1. Ehitusgeodeetilised tööd
  2. Ehitusgeodeetilised uuringud
  3. Katastrimõõdistustööd

Moodulid lahtiseletatult leiate ALLALAADIMISED alt.

Maamõõdutehniku õppekava läbija teostab mõõdistustöid objektil ning töötleb, analüüsib, tõlgendab ja vormistab mõõdistusandmeid kasutades erinevaid tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid;
teeb ehitusobjektil ehitusgeodeetilisi töid geodeedi juhendamisel ja koostab mõõtmistulemuste põhjal teostusjooniseid;
viib läbi juhendamisel ehitusgeodeetilisi uurimistöid vastavalt kehtestatud nõuetele;
viib läbi juhendamisel katastrimõõdistamistöid lähtudes seadusandluses kehtestatud nõuetest;
järgib nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu ning töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
oskab organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest.

Pärast erialase hariduse omandamist leiavad maamõõdutehnikud tööd nii era- kui ka riiklikes geodeesia-, ehitus- ja kaardistusfirmades.

ALLALAADIMISED

Avaldatud 20.02.2023. Viimati muudetud 21.05.2024.