Missioon, visioon ja väärtused

Kehtna KHK tunnuslause:

Võimalusi loov haridus!

Kehtna Kutsehariduskeskus loob õppijaile võimaluse omandada teadmised, oskused, hoiakud, mis aitavad elus toime tulla ja eesmärke saavutada. 

Missioon

Kehtna Kutsehariduskeskuse missiooniks on tagada õpivõimalused ning kvaliteetne haridus, mis vastab tööturu ootustele ja vajadustele.

Õppijate õppimist ning kvaliteetset haridust mõjutavad tegurid on:

  • professionaalne ja motiveeritud õppe- ja tugipersonal;
  • erinevad kaasaegsed õppemetoodikad ja paindlik õppekorraldus;
  • kaasaegne ja pidevas arengus õpitaristu;
  • koostöö erinevate osapoolte vahel nii koolis kui väljaspool. 

Visioon

Kehtna Kutsehariduskeskus on kvaliteetset haridust ja valikuid võimaldav kaasajastatud õpikeskkonnaga omanäoline ja edasipürgiv rahvusvaheliselt heal tasemel hariduskeskus, mis on tuntud ennastjuhtiva õppija kujunemise toetajana ning koostöise koolikultuuri poolest.Meil on visioon olla:

  • Omanäoline = erialad, kutseharidustasemed, mida saab ainult Kehtna KHK-s omandada;
  • Rahvusvaheliselt tasemel = tugev partnerite võrgustik kodu ja välismaal;
  • Edasipürgiv = pidevalt õppiv ja arenev organisatsioon.

Kooli üldeesmärk

Koolis antav haridus on kvaliteetne ja õppijatele võimetekohane, tagades neile nii isikliku kui ka tööalase toimetuleku erinevatel eluperioodidel, ning on töömaailma vajadustest lähtuv.

Kooli põhiväärtused

Lahendustele orienteeritus - erinevates olukordades püüame osapooltega koostöös leida sobilikke lahendusi.

Õppija areng - peame oluliseks isiksuse igakülgset arengut, selleks loome turvalise, usaldusliku ja toetava õpikeskkonna.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 17.05.2023.