Vastuvõtu üldsätted

Vastuvõtukomisjoni moodustamine
1. Õpilaste kooli vastuvõtmise korraldamiseks moodustab kooli direktor käskkirjaga iga vastuvõtule eelneva aasta 1. oktoobriks vastuvõtukomisjoni, mille volitused kehtivad ühe aasta, ja kinnitab vastuvõtukomisjoni töökorra.
2. Vastuvõtukomisjon moodustatakse vähemalt viieliikmelisena.
3. Vastuvõtukomisjoni kuulub vähemalt üks kooli juhtkonna liige ning üks tööandjate esindaja igas koolis õpetatava kutseala valdkonna kohta.

Vastuvõtukomisjon
1. Informeerib üldsust järjepidevalt kooli vastuvõtutingimustest ja -korrast, õppekorraldusest, õppekava sisust, praktikaettevõtetest ning tööturuväljundist õpetatavates kutseala valdkondades.
2. Koordineerib ja korraldab õpilaskandidaatide kutsenõustamist koolis õpetatavates kutseala valdkondades.
3. Täpsustab igal aastal sisseastumiseks vajalikud dokumendid, võtab need õpilaskandidaatidelt vastu, registreerib ja korraldab nende säilimise vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
4. Koostab vastuvõtutingimuste alusel ühe kuu jooksul arvates avalduste vastuvõtmise lõppemise tähtpäevast õpilaskandidaatide pingerea, mille avalikustab kooli infostendil ja kooli koduleheküljel, korraldab õpilaste õppima asumise kinnituse registreerimise ning esitab õpilaskandidaatide nimekirja kooli direktorile.
5. Avalikustab kooli infostendil ja kooli koduleheküljel direktori käskkirja kooli vastuvõetud õpilaste kohta.
6. Korraldab täiendava vastuvõtu kooli vabade kohtade olemasolul.
7. Vastutab aruandluse korraldamise eest.

Üldsätted
1. Kõigil Eesti kodanikel ja Eestis elamisloa alusel elavatel isikutel on võrdne õigus kooli õppima asumisel.
2. Välismaalaste, kelle alaline asukoht ei asu Eestis, ja puuetega inimeste vastuvõtmisel lähtutakse vabariigi valitsuse kehtestatud tingimustest ja korrast.
3. Uute õpilaste vastuvõtul lähtutakse haridusministri käskkirjast riigi poolt finantseeritavate koolituskohtade kinnitusest ja õppekavade registris vastava nimetuse ja koodiga registreeritud õppekavadest.
4. Õppima võetakse kindlaks määratud tingimuste (haridustase, sisseastumiskatsete sooritamine jm) täitmisel.

Dokumentide esitamine ja vastuvõtutingimused
1. Õpilaskandidaatide dokumente võetakse vastu vastuvõtuperioodil kooli elektroonilises vastuvõtusüsteemis ning samuti kooli kantseleis.
2. Juhul, kui ei toimu õpperühmade täielikku komplekteerimist, võib kooskõlastatult juhtkonnaga dokumentide vastuvõtu aega pikendada.
3. Õpperühmi ei ole soovitav avada, kui rühma kandideerijaid on vähem kui 15. Iga üksikut juhtumit käsitletakse eraldi ning õpperühmade avamine/mitteavamine kooskõlastatakse kooli nõukoguga.
4. Õpilaskandidaat esitab isiklikult eelnevalt kindlaksmääratud dokumendid:
avaldus
vanema või eestkostja kirjalik nõusolek kui õpilaskandidaat on alaealine
haridust tõendava dokumendi originaal või kinnitatud koopia
tervisetõend (alaealised õpilaskandidaadid)
2 fotot suurusega 3×4 cm
isikut tõendav dokument
5. Teist korda kutseõppeasutusse astujale eelistatakse pingereas samade tulemuste korral õpilaskandidaati, kes asub kutseharidust omandama esmakordselt.
6. Õpilaste pingerida kujuneb keskmise hinde ja vestluse alusel. Keskmine hinne arvutatakse matemaatika, eesti keele, inglise keele ja lõpueksamite põhjal. Keskhariduse baasil ei vaadata riigieksami tulemusi.
7. Sisseastumisel täidab õpilaskandidaat vormikohase elektroonilise avalduse kooli õppeinfosüsteemis.
8. Õpilaskandidaatide avaldused registreeritakse.
9. Vastuvõetud õpilaste dokumentide koopiad säilitatakse koolis õppeaja lõpuni.
10. Vastuvõetud õpilased arvatakse direktori käskkirjaga õpilaste nimekirja õppetöö alguseks ning kantakse kooli õpilaste registrisse.
11. Vastuvõtukomisjon koostab keskmise hinde ja vestluse tulemuste põhjal õpilaskandidaatide pingerea, mille avalikustab kooli elektroonilises vastuvõtusüsteemis
12. Kooli vastu võetud õpilaskandidaadid kinnitavad kooli elektroonilises vastuvõtusüsteemis või e-posti kehtnakhk[at]kehtna.edu.ee teel oma kooli õppima asumise hiljemalt vastuvõtuavaldusel määratud kuupäevaks.
13. Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhuseta õppetööle mitte asunud esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda järgmine õpilaskandidaat samal aastal kandideerinute pingereast.