Osapoolte valmisolek on eduka praktika alus

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS

Kutseõppes on praktikal oluline roll kanda. Praktikal kinnistatakse eelnevalt õpitud teoreetiline osa ning kogetakse reaalset tööelu juhendaja käe all.

Praktikaprotsess koosneb kolmest erinevast etapist: ettevalmistus, praktiseerimine ja tulemuste hindamine/ analüüs. Eduka praktika eelduseks on, et kõik etapid on planeeritud ja läbiviidud kolme osapoole koostöös ehk õpilase, praktikajuhendaja ja koolipoolse praktikate koordinaatori koostöös.

Kehtna Kutsehariduskeskuses on võimalik kutseharidust omandada neljas valdkonnas: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), ehituse, tehnika (sõidu-, veoauto ja liikurmasina tehnikud ning juhid) ja toitlustusvaldkonnas. Kõigis valdkondades on olemas oma praktikaettevõtted, kellega pidevalt koostööd tehakse. Aeg- ajalt ettevõtete ring teiseneb pisut, liitub uusi ettevõtteid, mõne ettevõttega koostöö soikub erinevatel põhjustel, mõnes ettevõttes muutub ettevõttepoolne kontaktinimene. Muutustega kaasneb sageli olukord, kus õpilase naasmisega praktikalt selgub, et ettevõtte praktika oli vähem efektiivne kuna mentoril puudus ettevalmistus või varasem kogemus, mida praktikandiga praktika jooksul peale hakata.

Projekti” Osapoolte valmisolek on eduka praktika alus” raames plaanime viia läbi 3 koolitust, mille sihtrühmaks  kooli ja ettevõttepoolsed praktikajuhendajad.

Meie huvi on toetada ettevõtteid läbi koolituse, et nende inimesed tunneksid ennast juhendaja rollis kindlamalt. Eesmärgiks on kolmepoolne kasu (ettevõtte, praktikant ja kool) praktikast.

Oluline on, et koolis õpetavad kutseõpetajad käivad ise samuti aeg- ajalt ettevõtetes stažeerimas. Rakendades stažeerimisel saadud teadmisi ja kogemusi õppetöös, saab kutseõpetaja oma õpilasi paremini ettevalmistada eelseisvaks praktikaperioodiks ja töömaailma siirdumiseks.

Kutseõppe paremale seostamisele töömailmas toimuvate arengutega aitab kaasa praktikute kaasamine õppetöösse. Suuremat kindlustunnet erialase hariduse kvaliteedi osas lisab see kui lektori ja praktiku õpetus ühtivad ehk nad ei vastandu üksteisele.

Projekti „Osapoolte valmisolek on eduka praktika alus“ raamis plaanime läbi viia ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamise, kutseõpetajate stažeerimise ettevõtetes ning praktikute kaasamises õppetöösse.

PROJEKTI EESMÄRK
Projekti eesmärgiks on, et Kehtna KHK-s saab omandada töömaailma vajadustest lähtuvat kvaliteetset kutseharidust.
Projekti tulemusena:
a) paraneb ettevõttepraktikate kvaliteet,
b) erialane õpe on töömaailma arengutega kooskõlas,
c) sagenevad kontaktid, pareneb koostöö ettevõtetega.

 

PROJEKTI TULEMUS

Projekti esimeses pooles viisime läbi praktikajuhendajatele 3 koolitust. Osalenute tagasiside põhjal olid koolitused vajalikud ning osalenud tunnevad ennast kindlamini praktikante juhendades, hinnates ja tagasisidestades. Eesmärgiks oli kolmepoolne kasu (ettevõtte, praktikant ja kool) praktikast. Tagasiside põhjal sai eesmärk täidetud. Lisaks erialastele teadmistele ja praktilistele oskustele, said õpilased infot, kuidas töömaailmas nende erialal töö käib. Tänu projekti  ettevõttepoolsetele praktikajuhendajate koolitusele sai ehitusvaldkond oma meeskonda juurde ühe noore ning tegusa õpetaja. Nimelt alustas 2019 õppeaasta alguses ehitusvaldkonnas kutseõpetajana tööd praktik, kes kevadel osales koolitustel.

Positiivne oli nii toitlustus- kui ehitusvaldkonna õpilaste ja õpetajate tagasiside noorte praktikute läbiviidud valdkondlikele koolitusele. Lisaks erialastele teadmistele ja praktilistele oskustele, said õpilased infot, kuidas töömaailmas nende erialal töö käib.

Projekti raames jäi ellu viimata planeeritud õpetajate stažeerimine ettevõtetes. Peapõhjuseks COVID-19 levikust tingitud olukord vabariigis.