Distantsõppest Kehtna KHK-s

Ajaleht Raplamaa Sõnumid uuris meilt, kuidas distantsõpe koolis toimib. Meie valdkonnajuhid, õppeosakonna juht, direktor ning rühmajuhatajad andsid sisendit, mille põhjal tegime kokkuvõtte hetkel toimuvast.

DISTANTSÕPE KEHTNA KHK-S

Õppetöö Kehtna Kutsehariduskeskuses toimub tunniplaani alusel. Õpetajad, rühmajuhatajad ja valdkonnajuhid kasutavad distantsõppeks erinevaid digitaalseid ja virtuaalseid võimalusi: siseveeb, õppetarkvarad, videomaterjalid, filmid jpm. Õppetöö läbiviimisel ja õpilastega suhtlemisel kasutatakse ka sotsiaalmeedia kanaleid. Näiteks viis meie toitlustusvaldkond Facebooki videokõne vahendusel läbi suulist eriala eksamit. Seega ollakse loomingulised. Ära märkimist väärib ka see, et Kehtna KHK IT-valdkonnas töötab välispraktikant Hispaaniast. Seda samuti distantsilt ja mitte kohapeal.

Meie õpetajad on valmis tegema ümber õppematerjale nii, et neid saaks distantsõppeks kasutada. Tasuta ja tasulised koolitused on Kehtna Kutsehariduskeskuses peatatud kuni olukorra parenemiseni.

Enamuses keskenduvad õppevaldkonnad distantsõppel teoreetilisele poolele. Samas on näiteks tehnika- ja ikt-valdkonnad andnud võimaluse õpilastel soovi korral praktilisi ülesandeid kodus läbi viia. Kohustuslikuks neid tehtud ei ole. Samamoodi on ka toitlustusvaldkond andnud õpilastele praktilisi ülesandeid väga odavate toorainete baasil kodus toitude valmistamiseks. Teoreetiliste ülesannete lahendamine on pideva jälgimise all. Planeeritud on õppetöö selliselt, et kriisi ajal läbitakse teoreetiline materjal ning selle lõppedes tullakse praktiliste tööde juurde tagasi.

Ettevõtetes toimuvad praktikakorraldused on valdkonniti erinevad. Ehituses on teadaolevalt kõik õppijad ettevõtte praktikat sooritamas, tehnikavaldkonnas on aga neid, kes teevad töökohal tööd, kuid ka neid, kelle töö peatati. Ka IT-valdkonnas jätkavad õpilased praktikat. Kuna aga toitlustusasutused on suletud, otsib meie toitlustsuvaldkond praktikate läbiviimiseks lahendusi ja ideid koos teiste kokakoolidega. Kõige pakilisem on olukord viimaste kursuste õpilastega, esimese ja teise kursuse õpilaste praktika aeg on võimalik edasi lükata. Nad saavad praktikal käia aastaringselt. Praktikate osas oleme saanud haridus-ja teadusministeeriumilt juhtnööre, et praktilist tööd ja ettevõttes toimuvat praktikat ei saa asendada iseseisva koduse tööga ning võimalusel ja vajadusel tuleb praktikaaeg lihtsalt edasi lükata.

Meie õpetajate, rühmajuhatajate ja tugiinimeste koormus on distantsõppel aga suurem kui ettenähtud kontakttunnid on. Põhjuseks individuaalse lähenemise osakaal – igale õpilasele tuleb ju personaalne vastus anda. Samuti ka õppematerjalide kohandamine ja ümber tegemine. Rühmajuhatajad, õpetajad ja tugiinimesed teevad väga tänuväärt tööd õpilaste nõustamisel ja motivatsiooni hoidmisel ja kool on selle eest väga tänulik.

Omaette keeruline on transpordivahendite juhtide õppetöö korraldamine (bussi-ja veoautojuhid jm.), mida ei ole võimalik asendada e-õppega. Lisaks on õppe oluline osa õppesõit, mille olime sunnitud turvakaalutlustel peatama. Meie ainukeseks võimaluseks on pikendada õppeperioodi ning viia vajalikud õppesõidutunnid, samuti ka kontakttunnid, läbi siis kui see osutub võimalikuks. Otsus, kuidas õppetöö jätkamist planeerida on seotud ka riigi võimekusega taaskäivitada riiklikud eksamid.

HTM on kutsekoolidel soovitanud kutsekeskhariduse õppekavadel ja alla 20-aastaste õpilaste puhul korraldada õppetööd 2020.aasta suvel vaid eelneval kokkuleppel õpetajate, õpilaste ja lastevanematega. Täiskasvanud õppijate puhul korraldada võimalusel õppetööd ja praktikat suvel. Me oleme valmis korraldama edasi lükkunud täiskasvanud õppijate õppetöö praktilise osa ka suveperioodil. Puudutab õppesõite, ehitus-, toitlustus-, tehnika-, ikt laboratoorsete tööde läbivimist. Kutsekeskhariduse esimese ja teise kursuse õpilaste õppetöö suvel korraldamiseks vajadus puudub, sest õppekava täies mahus läbimiseks jätkub neil õppaega peale kriisisituatsiooni lõppu piisavalt.

Sellel kevadel kooli lõpetajate ehk kolmanda kursuse õpilaste osas oleme lõpetamise aja osas äraootaval seisukohal. Õpilaste ettevalmistus kutseeksamiteks on käimas ja õpilased on vajaliku õppekava mahu sama hästi kui omandanud. Loodame, et enne jaanipäeva on võimalik kutseeksamid ikkagi korraldada ja kool lõpetada.