Veebisirvimine ja -suhtlus

Course ID
SIHTRÜHM
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+
TOIMUMISAEG JA - KOHT
ajavahemikul 23.11- 07.12.2017 (23.11, 30.11, 07.12.2017)/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
24h
EELDUSED OSALEMISEKS
- Moodul“ Arvuti kasutamine ja failihaldus“ (ECDL- moodul) on läbitud
ÕPIVÄLJUNDID
1) teab interneti põhitõdesid (WWW, URL, hüperlink);
2) on teadlik elementaarsest turvalisusest internetis (http, https);
3) teab erinevaid veebilehitsejaid ning oskab neid seadistada; tunneb ja oskab rakendada selleks vajalikke tööriistu ja järjehoidjaid;
4) teab erinevaid otsingumootoreid; oskab otsingumootorit kasutada;
5) suudab kriitiliselt hinnata info tõesust;
6) oskab e-posti seadistada, saata- ja vastu võtta elektronkirju;
7) oskab elektronkirju organiseerida;
8) teab mis on turvaline parool ja mis on kahekordne tuvastamine ja milleks on see vajalik.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS
1) sooritab ECDL mooduli proovieksami, mis katab kõiki õpiväljundeid;
2) läbib vähemalt 80% õppekavast;
3) on valmis sooritama ECDLi mooduli eksamit.
KOOLITAJA
Marko Livental
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised