Tekstitöötlus

Course ID
Sihtrühm
erialase tasemehariduseta täiskasvanud
keskhariduseta täiskasvanud
aegunud oskustega elanikkond vanuses 50
TOIMUMISAEG-JA KOHT
23.03., 30.03.,04.04.2017 Kehtna Kutsehariduskeskuses
KOOLITUSE PIKKUS
24h
EELDUSED OSALEMISEKS
arvuti kasutamine ja failihaldus (ECDL- moodul) on läbitud
ÕPIVÄLJUNDID
oskab avada ja sulgeda ühte või mitut tekstidokumenti
oskab salvestada tekstidokumenti teise vormingusse
oskab muuta tekstidokumendi seadeid (leheäärised, lehepaigutus)
oskab etteantud teksti sisestada ja vajadusel redigeerida
oskab tekstist otsida ja asendada teksti või fraase
teab ja oskab lisada, redigeerida sisukorda, viiteid allikatele
teab, kuidas teksti vormindada
oskab kirjastiilidega seotud tegevusi
oskab muuta pealkirja stiile, tekstilõike, loetelusid
mõistab piltide ja tabelite lisamist ja paigutamist
oskab lisada piltidele ja tabelitele allkirju
teab, kuidas eel vaadata dokumenti
teab, kuidas trükkida dokumenti paberile või PDF (Portable Document Format) vormingusse.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
sooritab ECDL moodulieksami, mis katab kõiki õpiväljundeid
läbib vähemalt 80% õppekavast
on valmis sooritama ECDLi mooduli eksamit
KOOLITAJA
Marko Livental
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised