Teisel ringil targaks Raplamaal III

Course ID
Teisel ringil targaks Raplamaal III
SIHTRÜHM
põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
PROJEKTI TÜÜP
2014-2020.1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine
PROJEKTIJUHT
Külli Bachfeldt
LEPINGU NUMBER
2014-2020.1.06.20-0151
LEPINGU ALGUS
01.08.2020
LEPINGU LÕPP
31.07.2022
PROJEKTI EELARVE
95 667,90€

 

Projekti eesmärk on haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine ja õpingute eduka lõpetamise toetamine põhi- ja üldkeskharidusõppes, pidurdamaks õppijate arvu langust Kehtna Kutsehariduskeskuse mittestatsionaarses õppes. Katkestanute tagasitoomiseks on esmalt vajalik nende leidmine, kaardistamine ja teavitamine õppevõimalustest erinevate meediumite ja reklaamürituste kaudu. Seejärel kaasatakse katkestajad õppetöösse, pakkudes erinevaid õppevõimalusi ja arvestades nende individuaalseid vajadusi ja eripärasid. Õppevõimalused laienevad tänu e-õppe ja tasanduskursustele ja kogemusõppele (õppevisiidid õpilastele).
Arendatakse loodud isikupõhiseid lähenemismudelid, erinevate tugispetsialistidega koostöös: õppenõustaja, eripedagoog, perelepitaja, võlanõustaja, psühholoog. Täiendava kaasamisvõimaluse madala haridusega lastevanemate jaoks annab lapsehoiuteenuse vahendamine. Õpingute eduka lõpetamise toetamiseks teevad kooli personal ja projektipõhised tugispetsialistid koostööd õpilaste jõustamisel ja nende õppeedukuse tagamisel ning personali pädevuste tõstmisel. Koostöövõrgustiku arendamiseks toimuvad kooli personali pädevust tõstvad kohtumised koostööpartneritega (tugispetsialistid, sarnased koolid, kohalikud omavalitsused). Õppeedukuse tagamiseks on vajalik õpilaste õpimotivatsiooni hoidmine järgmiste tegevuste abil: õppetöö atraktiivsemaks muutmine (erinevad õppemeetodid, lisakursused); õpivõimaluse pakkumine e-õppena õpilastele, kel puudub võimalus osaleda järjepidevalt kontakttundides; tasanduskursused ja –tunnid järeleaitamiseks, tugispetsialistide konsultatsioonid ja nõustamine. Täiendavat tuge pakuvad perelepitaja, psühholoog ja lapsehoiu teenused.
Projektis läbiviidavad tegevused:
1. Koostöö arendamine erinevate osapooltega ning teavitustegevuste tulemusel tõuseb Rapla maakonna elanike teadlikkus õppevõimalustest Kehtna Kutsehariduskeskuses ja elukestva õppe olemusest laiemalt.
2 . Lapsehoiuteenuse, kui tugimeetme pakkumine noorte lapsevanemate kaasamisel õppetöösse.
3.  Tasanduskursuste ja sotsiaalsete õpioskuste täiendkursuste tagamine madalate tulemuste tõttu õppetööst eemaldunutele toetades nende toimetulekut õppetööga.
4.  Tugispetsialistide nõustamisteenuste tagmine hariduslike erivajadustega õpilastele toetades nende toimetulekut õppetööga ning konfliktolukordadega eraelus ja töös.
5.  Kogemus- ja huviõppe meetodite rakendamine, õpilastele korraldatavatel õppevisiitidel, muudab õppetöö atraktiivsemaks ja õpetajad saavad uusi meetodeid ning keskkonna vahetust kasutada teadmiste hindamisel.
6.  Teistesse mittestatsionaarsetesse õppeasutustesse visiidid tugevdavad haridusasutuste koostöövõrgustikku ja õpetajad, tugispetsialistid rakendatavad kogemusi õpilaste õppes toetamiseks.

Allalaadimised