Tabelarvutus

Course ID
SIHTRÜHM
erialase tasemehariduseta täiskasvanud
keskhariduseta täiskasvanud
aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+
TOIMUMISAEG-JA KOHT
25.04, 02.05, 09.05.2017 Kehtna Kutsehariduskeskuses
KOOLITUSE PIKKUS
24h
EELDUSED OSALEMISEKS
moodul Arvuti kasutamine ja failihaldus (ECDL- moodul) on läbitud
ÕPIVÄLJUNDID
oskab töötada tabelarvutus dokumentidega
oskab sisestada andmeid ja vormindada lahtreid vastavalt olukorral
mõistab lahtrisse kirjutatud infot
oskab kasutada aritmeetilisi valemeid ja funktsioone
oskab luua erinevaid diagramme ja neid vormindada
peab vajalikuks tabeli trükkimisel kontrollimist
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
sooritab ECDL mooduli proovieksami, mis katab kõiki õpiväljundeidl
läbib vähemalt 80% õppekavast
on valmis sooritama ECDLi mooduli eksamit
KOOLITAJA
Marko Livental
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised
  • UUDISED

    No Upcoming Events found!