Plaatimistööd

Course ID
Sihtrühm
erialase tasemehariduseta täiskasvanud
keskhariduseta täiskasvanud
aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+
ehitusettevõtetes töötavad inimesed, kes puutuvad tööalaselt kokku viimistlustöödega
kinnisvaraga tegelevates ettevõtetes töötavad inimesed, kes teostavad hooldus- ja remonditöid.
TOIMUMISAEG-JA KOHT
ajavahemikul 23.11- 08.12.2017 (23.11, 24.11, 30.11, 01.12, 07.12, 08.12.2017) / Kehtna Kutsehariduskeskuses
KOOLITUSE PIKKUS
60h
EELDUSED OSALEMISEKS
vajalik ehitusalane töökogemus
ÕPIVÄLJUNDID
kirjeldab plaatimiseks sobivate aluspindade omadusi ning ebasobivate pindade sobivaks muutmise võimalusi
teostab nõuetekohaselt märgade ruumide hüdroisolatsiooni
valib plaatimistöödeks vajaminevad töövahendid ning kasutab ja hooldab neid nõuetekohaselt
kavandab plaaditava seinapinna plaadijaotuse
plaadib tasapinnalisi seinapindu erinevate plaatmaterjalidega (klinker, kahhel, mosaiik) ning erinevate suurustega plaatmaterjalidega
teostab vuukimis- ja silikoonimistöid
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
on osalenud vähemalt 80% ulatuses õppetöös
on sooritanud praktilise töö kõik osad lävendi tasemel ja omandanud kõik väljundid
KOOLITAJA
Erkki Tikan
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised