Küttesüsteemide dokumenteerimine ja portfoolio koostamine

Course ID
SIHTRÜHM
töötavad pottsepad, kes soovivad täiendada enda erialaseid oskusi ning pottsepad, kellel seisab ees kõrgema kutsekvalifikatsiooni taotlemine või kutse taastõendamine
TOIMUMISAEG JA - KOHT
07.10- 16.10.2020 (07.10, 08.10, 09.10, 14.10, 15.10, 16.10. 2020) / Kehtna Kutsehariduskeskuses
KOOLITUSE PIKKUS
48 akadeemilist tundi
EELDUSED OSALEMISEKS
Eelnev pottsepatööde kogemus
ÕPIVÄLJUNDID
- oskab koostada küttesüsteemide dokumentatsiooni
- oskab vormistada nõuetekohaseid küttesüsteemide hinnanguid
- oskab koostada teostatud tööde portfoolio
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
koolituse läbimiseks on vaja võtta aktiivselt osa õppetööst vähemalt 70 % ulatuses õppetöö mahust, sooritada ettenähtud praktilised tööd
KOOLITAJA
Paul Pääso, Mati Malm
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi täiendkoolitussüsteemi Juhan, vajutades SIIA 

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised