Esitluse koostamine arvutis

Course ID
SIHTRÜHM
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+
TOIMUMISAEG JA -KOHT
16.05, 23.05, 30.05.2017 Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
24h
EELDUSED OSALEMISEKS
ECDL moodul „ Arvuti kasutamine ja failihaldus“ on läbitud.
ÕPIVÄLJUNDID
1) lisab slaide, muudab nende järjekorda ja erinevaid vaateid;
2) kasutab sisse ehitatud paigutust;
3) rakendab kujundusmalle esitlusele;
4) sisestab teksti slaidi jalusesse;
5) salvestab erinevates faili tüüpides;
6) oskab teksti lisada ja redigeerida, teksti vormingut muuta;
7) kasutab loendeid, lisab ja eemaldab taaneid (taane- tühi ruum taandrea ees);
8) teab, millist diagrammi valida, oskab lisada ja muuta diagrammi andmeid;
9) lisab ja reageerib diagrammi pealkirju, legende;
10) oskab valida graafikaobjekte ja neid lisades, s.h graafikaobjektide redigeerimine (asukoha muutmine, suurendamine/vähendamine ning pööramine); erinevate objektide (nooled, jooned, ringid ovaalid) lisamine; objektide laadi muutmine;
11) lisab siirdeefekte slaidide vahel; lisab animatsioone objektidele ja esinejate märkmeid; häälestab slaidi;
12) teab väljatrükkimise võimalusi;
13) käivitab esitluse algusest või suvaliselt slaidilt.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
1) on läbinud õppekava vähemalt 80% ulatuses;
2) sooritab ECDL mooduli proovieksami, mis katab kõiki õpiväljundeid;
3) on valmis sooritama ECDLi mooduli eksamit.
KOOLITAJA
Marko Livental
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

 

Allalaadimised