EPPER- Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel

Course ID

Eesti kutseõppes rakendatakse varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) arvestamist peamiselt formaalhariduse osas ning lähtutakse ECVET-i põhimõtetest, sest VÕTA on oma sisult üks ECVET-i “tööriist”. SA Innove poolt käivitatud ja koordineeritud VÕTA kutseõppeasutuste võrgustiku juhtrühm (edaspidi VÕTA juhtrühm)  on oma  tegvust laiendamas mitteformaalsete kui ka informaalsete õpingute arvestamise osas.

Projekti ECVET-Eesti raames tegutsenud ekspertrühm on välja töötanud ja kohandanud juhendmaterjale ning tutvustanud ECVET-i põhimõtteid kutseõppeasutustele. VÕTA juhtrühm ning ECVET-i ekspertrühm on jõudnud arusaamisele, et on õige aeg ühendada mõlema töörühma potentsiaal ning arendada ühiselt ECVET-i rakendamise kompetentse. VÕTA juhtrühm on läbinud esmase koolituse ECVET-i põhimõtete osas ning on valmis ühinema ECVET-Eesti ekspertide rühmaga, rakendamaks tõhusamalt elukestva õppe põhimõtete rakendamist Eesti kutseõppes.

 1. aastal SA Archimedese eestvedamisel kokku kutsutud ECVET ekspertide tiim, kuhu kuuluvad ka VÕTA juhtrühma liikmed, otsustas parimate ECVET-i rakendamise praktikatega tutvumiseks sõita õpirändele Portugali ja Šotimaale. Kumbki on üles ehitanud eriilmelise ja oma maa vajadustest lähtuva ECVET-i rakendamise süsteemi.

Õpirände eesmärgiks on tutvuda, kuidas:

– on korraldatud partnerriikide ECVET-i keskuste või valdkonda koordineerivate institutsioonide töö;

– on jagatud  vastutussalad partnerriikide erinevate institutsioonide vahel ECVET-i rakendamisel;

– on korraldatud ECVET-i rakendamise statistiliste andmete kogumine partnerriikides;

– on korraldatud partnerriikide ECVET-i siseriikliku võrgustiku koostöö ja ekspertide kompetentside arendamine;

– on korraldatud ECVET-i teemalised koolitused ja nõustamine partnerriikides;

– on jõutud parima praktikani VÕTA ja ECVET-i põhimõtete ühildamisel;

– toimib partnerriikides ECVET-i rakendamise alase teabe levitamine.

Ajavahemikus 28.09-02.10.2015 külastati Portugali ECVET-i rakendamise eest vastutavaid ja ECVET-i tööriistana kasutavaid institutsioone:

 • CECOA(Vocational Training Centre for the Commerce and Services), kes oli ka külastuse juhtivaks partneriks,
 • CCP (Portugese Trade Confederation),
 • University CEPCEP, ECOL (Professional School),
 • COMPETIR (Private Company in VET),
 • CENFIM (Vocational Training Center for Metallurgical Sector);
 • DGERT (General Directorate for Employment and Industrial Relations).

Ajavahemikus 18.04-20.04.2016 külastati Šotimaa vastavaid institutsioone:

SCQFP (Scottish credit and qualifications framework), kes oli ka külastuse juhtivaks partneriks,

Esinejad

 • ECVET in Scotland
 • ECORYS UK (the ECVET National Agency)
 • QAA Scotland (the Scottish Higher Education RPL Network)
 • West Collage Clydebank Campus
 • Light on the Path (Student/apprentice Exchange Company)
 • Stand International (Municipal Training Centre).

 

 

 

 

 

Allalaadimised