Digivahendite oskuste arendamine koka erialases töös

Course ID
SIHTRÜHM
koolitusele ootame majutus, toitlustus ja turismi valdkonna töötajaid, kellel on soov ja vajadus muutuvas digikeskkonnas laiendada oma IKT-teadmisi ja oskusi
TOIMUMISAEG JA - KOHT
02.05- 10.05.2022 (02.05, 03.05, 09.05, 10.05. 2022)/ Kehtna Kutsehariduskeskuses
KOOLITUSE PIKKUS
32 akadeemilist tundi
EELDUSED OSALEMISEKS
toitlustusalaseid põhiteadmisi ja oskusi ning toitlustuses töötamise kogemust. Arvutikasutamise baasoskusi (Word, Excel).
ÕPIVÄLJUNDID
- teab tabelarvutuse (Excel) võimalusi, et lihtsustada oma igapäevatööd
-oskab koostada lihtsamaid tekstitöötlus dokumente, neid salvestada ja saata, kasutades digivahendeid
- oskab kujundada menüüd digivahenditega
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
koolituse läbinule väljastatakse Kehtna Kutsehariduskeskuse tunnistus, kui õppija osaleb õppetöös vähemalt 70% ulatuses ettenähtud õppekavast. Hindamine toimub suulise tagasisidega koolitatavale- tekstitöötluse dokumendi koostamise, ühe roa kalkulatsiooni- ja tehnoloogiakaardi põhja koostamise ning menüükaardi kujundamise alusel
KOOLITAJA
Anu Parkonen, Liis Läll

REGISTREERUMINE:  läbi täiendkoolitussüsteemi vajutades SIIA

PÄEVAKAVA ON LEITAV SIIT.

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised