Catering- teenindus

Course ID
Sihtrühm
toitlustusettevõtetes töötavad inimesed või selle teenuse alustamisega seotud inimsed, kes vajavad teadmisi ja oskusi catering- teenuse pakkumisest või soovivad end täiendada catering- teeninduses
Toimumisaeg-ja koht
ajavahemikul 06.03.2017- 05.04.2017 (06.03, 07.03, 13.03, 20.03, 14.03, 21.03, 28.03, 03.04, 04.04, 05.04.2017) / Kehtna Kutsehariduskeskuses
Koolituse pikkus
80h
Eeldused osalemiseks
eeldatakse toitlustusalaseid põhiteadmisi ja oskusi ning toitlustuses töötamise kogemust, põhihariduse olemasolu
Õpiväljundid
Planeerib catering- teeninduse vastavalt kliendi vajadustele, soovidele ja sündmusele. Teostab ettevalmistustöid teenindusruumides. Valmistab ja vormistab serveeritavad toidud ja joogid. Teostab sündmus- ja peoteenindust.
Õpingute lõpetamisel
demonstreerib õppija meeskonnatööna praktilisi oskusi, planeerides ja teostades juhendamisel projektitööna ühe sündmuse või ürituse. Õppija annab tehtud projektööle enesehinnangu ja saab projektiliikmetelt tagasiidet tehtule. Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel. Koolituse läbinule väljastatakse Kehtna Kutsehariduskeskuse täienduskoolitus tunnistus, kui õppija osaleb õppetöös vähemalt 80% ulatuses ettenähtud õppekavast.
Koolitajad
Katrin Antson, Liis Läll, Anu Parkonen, Anne Kersna
Kontakt
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

 

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised