AVASTAN MAAILMA volume 4

Course ID
Avastan maailma volume 4
SIHTRÜHM
õppijate ja haridustöötajate õpiränne
PROJEKTI TÜÜP
ERASMUS+ õpiränne
PROJEKTIJUHT
Kaidi Kauffeldt ja Mariliis Vest
LEPINGU NUMBER
2019-1-EE01-KA102-051482
LEPINGU ALGUS
01.06.2019
LEPINGU LÕPP
31.05.2021
PROJEKTI EELARVE
44.728,00€

Projekt „Avastan maailma vol 4“ keskendub Kehtna Kutsehariduskeskuse informatsiooni-ja kommunikatsioonivaldkonna (IKT) õpirännetele. Kavandatud on kaks õpetajate õpirännet, mõlemis osaleb neli õpetajat ning nelja õpilase õpiränne.

Projektipartneriteks on Island ja Malta. Island paistab silma kiireima internetiga Euroopas ning Malta on tänavune Euroopa Küberkaitsevõistluse (European Cyber Security Challenge) oluline osapool ehk vaatleja ning võtab õpilastega osa ka Eestis toimuvast Kübernaaskli võistlusest.

Nii õpilaste kui õpetajate õpirändes on kavandatud kohaliku kooli külastus, kus õpetatakse samuti IKT-valdkonnas ning õpetajate puhul ettevõtte külastus, õpilastel ettevõttes praktika läbiviimine. Õpetajad on planeerinud veeta ühe päeva ettevõttes ka töövarjuna.

Kehtna KHK on viimaste aastate jooksul võtnud fookusesse personali arenduse ja arengu. Seega on õpetajate õpirände üheks eesmärgiks lisaks erialaste oskuste arendamisele ka isiklike oskuste ja teadmiste arendus. Samuti kooli õpikvaliteedi tõstmine erinevate, uute tehnikate ja metoodikate läbi. Valdkonna kogu meeskonna õpiränne aitab kaasa ühtsete valdkonnasiseste arusaamade loomisele, mis aitab kaasa arengukavas ettenähtud eesmärkide saavutamisele ning parendab koostööd. Õpetajate õpirände oluliseks eesmärgiks on leida ka õpilastele praktikakohti ning valdkonna arengukavast lähtudes on üheks kriitiliseks eduteguriks ka virtuaalvõistluste korraldamine, siis uute partnerite leidmine ja võistluste muutmine rahvusvaheliseks.

Õpilaste puhul on kooli üheks suurimaks väljakutseks kõrge väljalangevuse protsent (seda eriti IKT-valdkonnas). Üheks suurimaks väljalangemise põhjuseks on madal õpimotivatsioon. Läbi õpirännete soovitakse õpilaste õpimotivatsiooni tõsta. Õpiväljundid on veel ka: erialaste ja sotsiaalsete oskuste arenemine (kohanemisvõime, kommunikatsioon, koostöövõime, isesesivus, enesekindlus jm). Eeldatavad erialased õpiväljundid on: saada teadmisi ja oskusi töös võrguseadmete paigaldamises ja seadistamises. Monitooringu tarkvarade tundmaõppimine ja kasutamine; Microsoft, Linux või pilve klient-server lahendused ja nende turvalisus; tarkvaraarendus teadmisi ja oskusi töös veebilehekülgede ja rakenduste loomine ning turvalisuse tagamine. Õpilaste õpirändes võetakse arvesse rahvusvahelisi ECVET põhimõtteid.

Kohalikul tasandil loob projektis osalemine enesekindlamad eriala õpetajad ja tugevama kutsekooli, kellel on projekti edukate tulemuste läbi parem võimalus enda positsiooni kinnitamine Eesti kutseõppemaastikul. Samuti annab see parema võimaluse kohaliku kogukonna õpilastel (nii põhikoolijärgsetel kui täiskasvanutel) omandada kvaliteetsemat ja tööjõuvajadustest lähtuvat haridust või kohalikel noortel osa saada õpirändel sündinud ideedes osalemisel (virtuaalvõistlus, huvialaringid). Tugevate õpetajate ja õppekavadega kool on kohaliku kogukonna jaoks üheks argumendiks, et noored pered piirkonda elamiskohana näeksid. Otsene kasu kohalikule kogukonnale on ka õpilaste õpiränne. Kui õpilased tulevad tagasi kogenumate ning suurtemate teadmiste ja oskustega, on kohalikel ettevõtetel lootust parematele spetsialistidele. Samad eesmärgid rakenduvad ka regionaalsel ehk maakondlikul tasandil.

Riiklikul tasandil aitab projekt kaasa tööjõupuuduse trende järgides välja koolitada paremaid spetsialiste. Lisaks veel aitab projekt kaasa paremate kutseoskustega ning endaga rahulolevate ja oma elu juhtivate, iseseisvate inimeste arvu suurenemisele. Teisisõnu nende inimeste kujunemisele, kes teadvustavad, et ise ollakse oma elu kujundajad.

Euroopa tasandil on kool õpirännet läbi viies aidanud kaasa kultuuridevahelisele suhtlemise suurenemisele õpirändajate isikliku kogemuse kaudu. Oodatav kasu on ka üldine IKT-valdkonna populariseerimine nii Eestis kui Euroopas.

Allalaadimised