AVASTAN MAAILMA volume 3

Course ID
Projekti nimi
AVASTAN MAAILMA volume 3
Sihtrühm
õppijate ja haridustöötajate õpiränne
Projekti tüüp
ERASMUS+ õpiränne
Projektijuht
Kaidi Kauffeldt ja Mariliis Vest
LEPINGU NUMBER
2018-1-EE01-KA102-046936
LEPINGU ALGUS
01/06/2018
LEPINGU LÕPP
31/05/2020
PROJEKTI EELARVE
126.437,00€

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS

“Avastan maailma volume 3” õpirände projekti eesmärgiks on aidata ellu viia kooli arengukavas seatud järgmisi strateegilisi eesmärke:

 1. Kvaliteetne ja töömaailma vajadusi arvestav õpe, mis tagab õppijatele nii isikliku kui tööalase toimetuleku erinevatel eluperioodidel.
 2. Pädevad ja motiveeritud õpetajad.
 3. Rahvusvahelisel tasandil tugev ning laiahaardeline koostöövõrgustik.

“Avastan maailma volume 3” õpirände projekti raames on planeeritud läbi viia kokku 23 õpetaja ja 16 õpilase õpiränne. Antud projektis on rõhk õpetajate erialasel täiendamisel läbi õpirände ning läbi õpetjate mobiilsuskogemuse õppetöö kvaliteedi tõstmine koolis. Kavandame kolme valdkonna õpetajate kokku 6 õpirännet.

Igal õpetajate õpirändel on oma eesmärk, kuid ühiste eesmärkidena saab välja tuua:

 1. Erialaste teadmiste täiendamine, uute kogemuste ja ideede saamine.
 2. Areng meeskonnana (õpirände läbimine meeskonnaga aitab kujundada ühtsemaid arusaamu, mis soodustab koostööd ning ühiste eesmärkide saavutamist)
 3. Õpilastele uute praktikakohtade leidmine, mis vastavad tulevaste tööandjate nõudmistele Eestis. Praktika kvaliteedi tõstmine.
 4. IV ja V taseme õppekavade täiustamine, uute õppekavade loomine ja hilisem rakendamine.
 5. Koostööparnterite leidmine.

Sihtriigid ja külastatavad koolid, ettevõtted on valitud õpirände eesmärgist lähtuvalt.

Õpilaste õpirännete läbi viimisel jätkame ECVET- põhimõtete kasutamist, mis tagab ja suurendab õpiväljundipõhiste praktikate vastastikust tunnustamist ning läbipaistvust, kasutades õpirändel õpiväljundipõhiselt kirjeldatud mooduleid ja nende hindamislehti (Heta- Ecvet, STEVTA ja EQVET- projektide raames loodud põhimõtted). Õpilaste õpirändes osaleb 16 tasemeõppes õppijat kooli kolmest (IKT, tehnika ja toitlustus) õppekavarühmadest.  Põhikoolijärgsed õppijad on maanoored, kellest ca 40% kuuluvad sotsiaalselt vähekindlustatud gruppi. Neli nädalat iseseisvat elu ja erialast praktikat võõras keskkonnas on noorele inimesele uus kogemus, mille tulemusena  kasvab enesekindlus, paraneb sotsiaalne toimetulek, keeleoskus, konkurentsivõime tööturul ning täienevad õppurite kutseoskused. Gümnaasiumijärgsetel õppekavadel õppijatel  tõstab nende osalemine õpirändes motivatsiooni ning arendab neid isiksuslikult ja tööalaselt. Sisuosas valib koos õppekavarühma kutseõpetaja, õpilase ja projektijuhiga välja sobiva mooduli praktika sooritamiseks (nt a la carte, pastry, basic food preparation, banqueting mooduli majutuse, toitlustus- ja majutusteeninduse õppekavarühmas/ÕKR;  charging and starting up system, maintenance, brake service, suspension moodulid transporditehnika ÕKR-s; composing dynamic web- pages, installing the software, installing the hardware, application of software moodul info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ÕKR-s).

Kehtna KHK ülesanne on projekti koordineerimine, mida teevad kooli arenguosakonna inimesed koostöös õppekavarühmade juhtidega. Vastuvõtvate organisatsioonide esindajatega on kokkulepped ülesannete jaotuse osas.

Projekti oluliste tulemustena:

 • suureneb õpirändes osalenud õpetajate töömotivastioon ja konkurentsivõimelisus;
 • tõuseb õppetöö kvaliteet läbi õpetajate mobiilsuskogemuse;
 • täieneb tunnustatud praktikakohtade ring;
 • õpilased on saavutanud mooduli õpiväljundid praktikakohas ja saanud kogemuse võõras keele- ja kultuuriruumis nii tööalaselt kui ka isiksuslikus plaanis.

Kool on aidanud kaasa kvaliteetse õppe edendamisele, soodustades õpirännet ja arvestades ECVET- põhimõtteid; kõik osapooled on aidanud kaasa tööjõu vabale liikumisele, kutsekvalifikatsioonide võrreldavusele ning kultuuridevahelisele suhtlemisele. Projekti kasu on, et õpirännete kaudu tõuseb tööjõu kvalifikatsioon ja vastavus tööjõuturu vajadustele, inimeste teadlikkus mitmetahulisest maailmast.

Allalaadimised
 • UUDISED

  No Upcoming Events found!