AVASTAN MAAILMA volume 3

Course ID
Projekti nimi
AVASTAN MAAILMA volume 3
Sihtrühm
õppijate ja haridustöötajate õpiränne
Projekti tüüp
ERASMUS+ õpiränne
Projektijuht
Kaidi Kauffeldt ja Mariliis Vest
LEPINGU NUMBER
2018-1-EE01-KA102-046936
LEPINGU ALGUS
01/06/2018
LEPINGU LÕPP
31/05/2021
PROJEKTI EELARVE
126.437,00€

PROJEKTI KOKKUVÕTE

Avastan maailma volume 3″ õpirände projekti eesmärgiks oli aidata ellu viia kooli arengukavas seatud järgmisi strateegilisi eesmärke:
1. Kvaliteetne ja töömaailma vajadusi arvestav õpe, mis tagab õppijatele nii isikliku kui tööalase toimetuleku erinevatel eluperioodidel.
2. Pädevad ja motiveeritud õpetajad.
3. Rahvusvahelisel tasandil tugev ning laiahaardeline koostöövõrgustik.

“Avastan maailma volume 3” õpirände projekti raames viidi läbi kokku 22 õpetaja ja 21 õpilase õpiränne. Projektis oli rõhk õpetajate erialasel täiendamisel läbi õpirände ning läbi õpetajate mobiilsuskogemuse õppetöö kvaliteedi tõstmine koolis.
Igal haridustöötajate õpirändel oli oma eriala spetsiifiline eesmärk, kuid ühtsete eesmärkidena sai välja tuua:
1. Erialaste teadmiste täiendamine, uute kogemuste ja ideede saamine.
2. Areng meeskonnana (õpirände läbimine meeskonnaga aitab kujundada ühtsemaid arusaamu, mis soodustab koostööd ning ühiste eesmärkide saavutamist)
3. Õpilastele uute praktikakohtade leidmine.
4. IV ja V taseme õppekavade täiustamine, uute õppekavade loomine ja hilisem rakendamine.
5. Koostööpartnerite leidmine.
Sihtriigid ja külastatavad koolid, ettevõtted olid valitud õpirände eesmärgist lähtuvalt.


Õpilaste õpirändes osales kokku 21 tasemeõppes õppijat kooli neljast (IKT, toitlustus, tehnika , ehitus) valdkonnast.
“Avastan maailma volume 3” projekti õpilaste õpirände eesmärkideks olid:
1) Kutseoskuste täiendamine
2) Sotsiaalsete oskuste areng
3) Uute töövõtete omandamine, uue töökeskkonnaga harjumine, meeskonnatöö-, ja koostöövalmiduse arendamine.
Eesmärgid said enamasti saavutatud ja nende saavutamiseni jõuti läbi erinevate osapoolte koostöö. Kokkuvõtvalt, toetudes osalejate tagasiside raportitele; organisatsiooni, maakonna või riigi tasandil projekt olulist maailmaparandavat pööret ei omanud kuid õnnestus ja oli kindlasti oluline osalejate vaatenurgast vaadates.

Allalaadimised