AVASTAN MAAILMA volume 2

Course ID
PROJEKTI NIMI
AVASTAN MAAILMA volume 2
SIHTRÜHM
õppijate ja haridustöötajate õpiränna
PROJEKTI TÜÜP
ERASMUS+ õpiränne
PROJEKTIJUHT
Katrin Viru ja Kaidi Kauffeldt
LEPINGU NUMBER
2016-1-EE01-KA102-017195
LEPINGU ALGUS
01.06.2016
LEPINGU LÕPP
31.05.2018
PROJEKTI EELARVE
55 668 €
PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS

Haridusel on oluline roll, saavutamaks Euroopa 2020 eesmärke. Eesti elukestva õppe strateegia 2020 toob selle süsteemi arendamise põhimõtetena välja, et oluline on “õppija aktiivne osalus ja vastutus” ning “avatus, sallivus ja rahvusvaheline koostöö”. Kutsehariduse väljakutse on lõpetajate vastavus töömaailma vajadustele, oluliseks on nii isiksuseomadused kui ka tööalased oskused. “Avastan maailma volume 2” projekti elluviimine aitab kaasa kooli arengukava strateegilise eesmärgi 1 elluviimisele, et koolis antav haridus on kvaliteetne, kättesaadav ja töömaailma vajadustest lähtuv ning kooli õppe- ja kasvatustöö korraldus on efektiivne, paindlik ja jätkusuutlik ning õppija vajadustele vastav .
Projekt arvestab õppijate õpirännete läbiviimisel Euroopa kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi põhimõtetega (ECVET) ning partnerid on selle ja oma kogemuste alusel leppinud kokku oma põhimõtted.
“Avastan maailma volume 2” projekti eesmärgid on:
EM1: soodustada õppijate rahvusvahelist ECVET- põhimõtteid arvestavat kutsehariduse õpirännet, mis tagab ja suurendab õpiväljundipõhiste praktikate vastastikust tunnustamist ning läbipaistvust, kasutades õpirändel õpiväljundipõhiselt kirjeldatud mooduleid ja nende hindamislehti (Heta- Ecvet, STEVTA ja EQVET- projektide raames loodud põhimõtted);
EM2: aidata kaasa õpirändes osaleja arengule, vastamaks töömaailma nõudmistele nii erialaselt kui ka isikuomaduste osas, saavutamaks õpiväljundipõhiste moodulite õpiväljundeid praktikal;
EM3 : luua lisandväärtust õpirändaja jaoks uues keeleliseks ja kultuurilises keskkonnas;
EM4: saada teadmisi ja kogemusi selleks, et rakenda tase 5 toitluskorralduse ja vanemkelneri jätkuõppe kavasid, saades kogemusi uutest kohalikest toorainetest, nende kasutamisest ja serveerimisest, loomaks uusi õppematerjale, rakendades sealjuures digilahendusi.
Eesmärkide 1, 2 ,3 ning nendest johtuvate õpiväljundite, tegevuste, mõju ja tulemuste aluseks on taotleja ja partnerite vahel aastast 2009 alguse saanud koostöö, mis on pidanud silmas ECVET- põhimõtteid.

 

Allalaadimised