Autorongi juht (CE-kategooria)

Course ID
Autorongi juht (CE-kategooria)
ÕPPEKAVA
Autorongi juht (CE-kategooria)
ÕPPEMAHT/AEG
30 EKAP/ 9 kuud
ÕPPELIIK/TÜÜP
4.tase jätkuõpe
EELTINGIMUSED
Õppima võib asuda isik, kes omab põhiharidust ja C-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust. Vastuvõtutingimused ja -kord määratakse kindlaks kooli vastuvõtukomisjoni töökorra ja vastuvõtueeskirjaga.
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
tsükliõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
Õpingute käigus omandatav kvalifikatsioon vastab eelpool esitatud määruses ja seadustes kehtestatud pädevustunnistuse väljaandmise nõuetele. Kutsestandardiga määratlemata. Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega.

Õppekava eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks autorongi juhi erialal nii iseseisvalt kui meeskonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpilane:
1) väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut, on kursis tööalaste arengusuundade, tööturul rakendumise ja enese
täiendamise võimalustega transporditeenuste valdkonnas;
2) töötab iseseisvalt veoautojuhina, järgides veoste veo nõudeid ja head teenindustava;
3) vastutab oma töö tulemuste eest;
4) töötab järgides keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid;
5) on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhtides seda ning juhendab oma pädevuse piires töötajaid käitub
vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
6) kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõnavara eesti ja
võõrkeeles.

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 2. Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
 3. Autorongi ehitus
 4. Liiklusohutus
 5. Liikluspsühholoogia
 6. Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad
 7. Sõiduõpe
 8. Praktika
Allalaadimised
 • UUDISED

  No Upcoming Events found!