Autorongi juht (CE-kategooria)

Course ID
Autorongi juht (CE-kategooria)
ÕPPEKAVA
Autorongi juht (CE-kategooria)
ÕPPEMAHT/AEG
30 EKAP/ 9 kuud
ÕPPELIIK/TÜÜP
4.tase jätkuõpe
EELTINGIMUSED
Õppima võib asuda isik, kes omab põhiharidust ja C-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust.
ÕPPEKEEL
eesti
ÕPPETÖÖ KORRALDUS
sessioonõpe
OMANDATAVAD KVALIFIKATSIOONID
Õpingute käigus omandatav kvalifikatsioon vastab eelpool esitatud määruses ja seadustes kehtestatud pädevustunnistuse väljaandmise nõuetele. Kutsestandardiga määratlemata. Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega.

Autorongi juhi erialale õppima asujal peab olema valmisolek õppepraktika  läbimiseks veosevedu korraldavas ettevõttes, kus juhendajaks on veoseveo pädevustunnistust omav isik.

Pingerea määramise aluseks on avalduse esitamise aeg ja motivatsioonikiri. Alus: Majandus- ja taristuministri määrus nr. 29  06.06.2018. a.

NB!  Mootorsõidukijuhtide õppetöö korraldus ja eeskirjad Kehtna KHK-s

Õppekava eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks autorongi juhi erialal nii iseseisvalt kui meeskonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpilane:
1) väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut, on kursis tööalaste arengusuundade, tööturul rakendumise ja enese
täiendamise võimalustega transporditeenuste valdkonnas;
2) töötab iseseisvalt veoautojuhina, järgides veoste veo nõudeid ja head teenindustava;
3) vastutab oma töö tulemuste eest;
4) töötab järgides keskkonnasäästlikke töövõtteid, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid;
5) on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, vajadusel juhtides seda ning juhendab oma pädevuse piires töötajaid käitub
vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
6) kasutab tööks vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid, andmebaase, tehnilist dokumentatsiooni ning erialast sõnavara eesti ja
võõrkeeles.

 

Põhiõpingute moodulid:

 1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 2. Liiklusreeglid ja käitumine liikluses
 3. Autorongi ehitus
 4. Liiklusohutus
 5. Liikluspsühholoogia
 6. Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad
 7. Sõiduõpe
 8. Praktika
Allalaadimised
 • UUDISED

  • Treeningud Kehtna KHK-s

   21.09.2022
   21.06.2023
   16:00 - 18:00

   Kõigil Kehtna Kutsehariduskeskuse korvpalli, võrkpalli ning jõusaali huvilistel on võimalus alustada treeningutega! Korvpalli loobitakse kolmapäeviti kell 16:00, võrkpalli trenn toimub teisipäeviti kell 16:00 ning...   Loe edasi