IT- turvalisus

Course ID
SIHTRÜHM
- erialase tasemehariduseta täiskasvanud
- keskhariduseta täiskasvanud
- aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+
TOIMUMISAEG JA- KOHT
ajavahemikul 27.09- 11.10.2017 (27.09, 04.10, 11.10.2017)/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
24h
EELDUSED OSALEMISEKS
õppijatel peab olema baasoskused arvuti kasutamisest.
ÕPIVÄLJUNDID
1) teab info turvamisega seotud põhimõisteid;
2) teab andmete füüsilise turvamisega seotud põhimõisteid;
3) teab privaatsuse ja identiteedivargusega seotud põhimõisteid;
4) tunneb võrkude, ühenduste tüüpe;
5) tunneb võrguspetsiifilisi probleeme sh tulemüüre;
6) tunneb side, e-posti ja sõnumivahetuse turvaküsimusi;
7) oskab valida sobivad võtted ja rakendused võrguühenduse turvamiseks;
8) oskab kasutada internetti turvaliselt ja kaitstult;
9) oskab hallata andmeid ja teavet asjakohaselt;
10) oskab kasutada vajalikke tehnoloogiaid, et maandada enamlevinud IT- turvariske;
11) oskab kaitsta arvutit, seadmeid või võrku pahavara ja loeta juurdepääsu eest;
12) oskab kasutada WWW suhelda internetis turvaliselt;
13) oskab varundada ja taastada andmeid sobival viisil;
14) oskab ohutult hävitada mittevajalikke andmeid ja utiliseerida seadmeid.
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
1) on läbinud õppekava vähemalt 80% ulatuses;
2) on valmis sooritama ECDL IT- turvalisuse eksamit;
3) selgitab iseseisvalt IT- turvalisuse põhimõisteid;
4) selgitab seadmete turvalise kasutuse põhimõtteid;
5) selgitab pahavara olemust ning sellest tulenevaid ohte;
6) selgitab võrkude turvalise kasutamise põhimõtteid;
7) mõistab ja oskab vältida sotsiaalmeediast tulenevaid ohte.
KOOLITAJA
Triin Muulmann
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:  läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi         e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Kursusi toetab Euroopa Sotsiaalfondi tegevus  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine“, mille eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Allalaadimised